Øvrige information

Krav til praktikanter

En udlænding kan få opholds- og arbejdstilladelse som praktikant, hvis ganske særlige uddannelsesmæssige grunde taler for det. Følgende betingelser skal være opfyldt:

 • Man skal være fyldt 18 år, men ikke 30 år på ansøgningstidspunktet
 • Man skal dokumentere sprogfærdigheder på grundlag af en bestået sprogprøve i dansk, svensk, norsk, engelsk eller tysk, som ligger på A2-niveau eller derover. Sprogprøven skal enten være opført på bilaget til praktikantbekendtgørelsen, eller på den liste, som er offentliggjort af Association of Language Testers in Europe (ALTE).
  Se Bilag 1 i praktikantbekendtgørelsen (nyt vindue)
  Se liste over sprogprøver hos ALTE (nyt vindue)
 • Praktikopholdet skal have til formål at supplere éns allerede påbegyndte uddannelse i hjemlandet eller i et andet land, hvor man har opholdt sig lovligt. Dokumentation for påbegyndt uddannelse med en liste over de fag, man har fulgt, vedlægges ansøgningen i autoriseret oversættelse
 • Praktikopholdet skal have en faglig tilknytning til éns påbegyndte  uddannelse i hjemlandet eller i et andet land, hvor man har opholdt sig lovligt. Praktikopholdet skal således være fagligt relevant for den påbegyndte uddannelse
 • Der skal vedlægges en praktikpladsgodkendelse
 • Løn- og ansættelsesforhold skal være sædvanlige efter de til enhver tid gældende overenskomster for praktikanter. Praktikanter inden for landbrugs-, jordbrugs-, veterinær-, skovbrugs- og gartneriområdet kan finde yderligere oplysninger om gældende overenskomster om løn- og ansættelsesforhold på hjemmesiden Jordbrugets Uddannelser
  Gå til Jordbrugets Uddannelser (nyt side)
 • Kørekort til personbil eller traktor.
 • Praktikanten skal have den internationale forsikring som dækker de første 40 dage af opholdet i Danmark
 • Det er værtsfamiliens ansvar, at praktikanten inden 5 dage efter ankomsten bliver tilmeldt folkeregisteret samt sygesikring og skattemyndigheder.

Bemærk: Der gives ikke opholds- og arbejdstilladelse til færdiguddannede inden for landbrugs-, jordbrugs-, veterinær-, skovbrugs- og gartneriområdet eller til ulønnet praktik inden for disse områder.

kilde: nyidanmark.dk

Opholdstilladelse. Hvor længe?

Man kan få opholds- og arbejdstilladelse som praktikant inden for landbrugs-, jordbrugs-, veterinær-, skovbrugs- og gartneriområdet for op til 12 måneder, men ikke for længere tid end kontraktperioden. Tilladelsen forlænges ikke ud over 12 måneder. Hvis man supplerer praktikopholdet med et ophold på en dansk landbrugsskole eller teknisk skole af mellem 6 og 8 måneders varighed, kan man dog få opholdstilladelse for samlet op til 18 måneder.

Under styrelsens behandling af en ansøgning om forlængelse, må praktikanten eller trainee’en kun fortsætte arbejdet, hvis det foregår under de hidtidige vilkår og hos den samme arbejdsgiver.

 

Konsekvenserne af ulovligt arbejde.

En udlænding må ikke begynde som praktikant eller trainee uden først at have fået en opholds- og arbejdstilladelse. Hvis han eller hun gør det, risikerer den pågældende at blive udvist af Danmark og få forbud mod at rejse ind igen inden for en nærmere fastsat periode (typisk et år).

Udlændingen risikerer også at blive straffet med bøde, hæfte eller fængsel. Det samme gælder for den arbejdsgiver, som har ansat udlændingen uden arbejdstilladelse.

Sprogkundskaber

Værtsfamilier skal have kendskab til enten engelsk eller tysk. Praktikanter kan have glæde af at deltage i et af de danskkurser, som arrangeres af kommunen for alle udlændinge, som er tilmeldt folkeregisteret. Kontakt jeres hjemkommune for yderligere oplysninger. Sprogundervisning fra juni 2004 koster 500-1000 kr. per modul.

Kost og logi.

Hvor forholdene gør det muligt, foretrækker DUC, at praktikanterne har både spisning og ophold i familien, så de kan indgå på lige fod med de øvrige familie medlemmer.

Det er et ubetinget krav, at der kan stilles en tilfredsstillende bolig vederlagsfrit til rådighed. Det kan være et værelse i familiens hus, en selvstændig lejlighed, osv.

Løn og Arbejdstid

Lønninger m.v. – fra og med 1. marts 2015 – udenlandske praktikanter – landbrug Lønninger for perioden 1. marts 2015 til 28. februar 20165.

LANDBRUGS- OG DYREPASSERUDDANNELSEN

Lønninger for perioden 1. marts 2014 til 28. februar 2015.TimelønMånedsløn uden kost og logiMånedsløn incl. kost og logiOverarbejde og arbejde på søn- og helligdage for de første 2 timer, 50%Overarbejde herudover, 80%
Kost og logi
Hvis praktikanten som en del af lønnen modtager kost og logi eller kost alene fratrækkes den skattemæssige værdi af disse goder i lønnen. Skattemæssig værdi af kost og logi udgør i 2015 kr. 3.237,50 pr. måned. Fuld kost alene kr. 2.250,00 pr. måned.
uddannelsesårkr. pr. time kr. pr. måned kr. pr. måned kr. pr. time kr. pr. time
0 – 6 måneders praktik68,74 11.021,367.783,86103,11123,74
7 – 18 mnd. praktik 79,7412.784,199.546,69119,61143,53
7 – 18 måneders praktik (over 25 år eller afsluttet uddannelse)92,3214.801,8911.564,39138,48 166,18

Den vejledende lønskala er beregnet ud fra en arbejdstid på 37 timer om ugen.

For supplerende information ang. Lønskala se: www.gls-a.dk

Hvis der i ansættelsesforholdet er aftalt en anden arbejdstid, skal lønfastsættelsen tage højde for dette og fremgå af ansættelsesaftalen.

 Lønskala 2015 – 2016. Gartneriet.

GARTNERUDDANNELSERNE

Lønninger for elever – fra og med 1. marts 20154 til og med 28. februar 20165 – under produktions- og væksthusgartneruddannelsen i erhvervsuddannelsen.

PRODUKTIONS- OG VÆKSTHUSGARTNERUDDANNELSERNE

Lønninger for perioden 1. marts 2014 til 28. februar 2015Ugentligløn
Den ugentlige arbejdstid er 37 timer.
Overarbejde og arbejde på søn- og helligdage for de første 2 timer, 50%Overarbejde herudover, 100%
Kost og logi
Hvis praktikanten som en del af lønnen modtager kost og logi eller kost alene fratrækkes den skattemæssige værdi af disse goder i lønnen. Skattemæssig værdi af kost og logi udgør i 2015 kr. 3.237,50 pr. måned. Fuld kost alene kr. 2.250,00 pr. måned.
uddannelsesårKr. pr. ugekr. pr. timekr. pr. time
0 – 6 måneders praktik2.521,75 kr.102,33 kr.136,31 kr.
7 – 18 mnd. praktik2.919,40 kr.118,35.157,81 kr.
7 – 18 måneders praktik (over 25 år eller afsluttet uddannelse)3.482,52kr.141,18 kr.188,24 kr.

For supplerende information ang. Lønskala se: www.gls-a.dk

 For supplerende information ang. Lønskala se: www.gls-a.dk

Arbejdstid.

En normal arbejdsuge er på 37 timer inklusive arbejde i weekender. Overarbejde på hverdage betales med et tillæg på 50% af timelønnen i de første 2 timer pr. dag og 80-100% for efterfølgende timer. Ved overarbejde afregnes for mindst halve timer.

Det er værtsfamiliens ansvar, at der føres en daglig eller ugentlig registrering af arbejdstiden til brug for beregning af overtidsbetaling/afspadsering.

I høsttiden samt andre perioder med spidsbelastning deltager praktikanten i arbejdet på lige fod med værtsfamiliens medlemmer og danske medhjælpere, men stadig med samme regler for overarbejdsbetaling.

 

Skat.

Udlændinge betaler som udgangspunkt skat som alle andre lønmodtagere i Danmark. Det vil sige: ATP, AM-bidrag og særlig pensionsbidrag, men de skal ikke betale kirkeskat. Der er dog særlige regler for bl.a. praktikanter fra Ukraine. Studerende fra Ukraine kan normalt få et forhøjet personfradrag. Som en ny regel med virkning fra år 2000 gælder det, at praktikanterne ikke skal betale skat af værdien af kost og logi, men at denne stadig er fradragsberettiget hos arbejdsgiveren.

Men man kan ikke både få et højt fradrag til dækning af leveomkostninger og samtidig sige, at man ikke vil betale skat af gratis kost og logi.

Dog reglerne kan udlægges forskelligt i forskellige kommuner.
Spørgsmål vedrørende beskatning bedes rettet til den regionale skattekontor eller kommune.

Man kan læse nemmere ang. beskatning af Ukrainske landbrugspraktikanter på en officiel hjemmeside af Skattemyndigheder

Gæstestuderendefradrag

I en række af Danmarks DBO’er er det bestemt, at studerende, der udelukkende i studieøjemed opholder sig midlertidigt i den anden stat, ikke skal beskattes her i landet af vederlag for arbejde udført her i landet, som er nødvendigt for deres underhold. SKAT har fastsat det beløb, der er nødvendigt for en studerendes ophold i Danmark til 42.800 kr. i 2014 (42.000 kr. i 2013).

Fra og med indkomståret 2011 fastsættes gæstestuderendefradraget til samme beløb som personfradraget i personskatteloven § 10, stk. 1. (42.800 kr. i 2014).

Studerende, der har påbegyndt studieophold i Danmark før 1. januar 2011, er berettiget til fortsat at anvende fradraget for 2010, 71.000 kr., så længe betingelserne herfor er opfyldt. Fradraget gives i personlig indkomst optjent under studieopholdet før beregning af arbejdsmarkedsbidrag og kan ikke være større end denne indkomst. Beløbet er fastsat på årsbasis og nedsættes i forholdet mellem studieopholdets længde i Danmark og hele kalenderåret. skat.dk

Rejsefradrag

Lønmodtagere samt medlemmer og medhjælpere for for eksempel bestyrelser, der får honorarer, der er A-indkomst, kan få fradrag for rejseudgifter for op til 25.500 kr. i 2014 (25.000 kr. i 2013). Det er kun muligt at få fradrag, hvis der ikke er udbetalt skattefri rejsegodtgørelse eller godtgørelse med et mindre beløb end standardsatserne for skattefri rejsegodtgørelse. skat.dk

 • Medarbejderen kan få fradraget uden dokumentation for sine faktiske udgifter. Her bliver fradraget gjort op efter standardsatserne eller med et beløb, der svarer til forskellen mellem satserne og en udbetalt skattefri godtgørelse.
 • Medarbejderen kan ikke få fradrag, hvis rejseudgifter er dækket som udlæg efter regning eller som fri kost og/eller frit logi.
 • Vælger medarbejderen at få dækket dine udgifter til kost og logi “efter regning”, skal udgifterne kunne dokumenteres. Udgifterne skal ikke dokumenteres, hvis medarbejderen i stedet vælger få en skattefri godtgørelse.
 • Ved honorarer, der er B-indkomst, er det ikke muligt at få skattefri rejsegodtgørelse, men fradrag for dokumenterede, faktiske rejseudgifter.
 • For udgifter til småfornødenheder, som ikke er dækket af skattefri rejsegodtgørelse, kan medarbejderen få et fradrag pr dag på rejse med 25 procent af satsen for kostgodtgørelse.

Registrering i SKAT – application for tax card and Danish personal tax number (CPR number)

Forsendelser af papirerne til SKAT – Working temporarily in Denmark

Læs også angående andre muligheder (for dem som er færdig ned uddanelsen eller for praktikanter fra f.eks. Belarus) for at få skatte fradrag her, se eksempel her.

Fridage og ferie

Elever hører under ferieloven. Løn optjent under praktik- og skoleophold er feriepengeberettiget. Der optjenes feriepenge med 12,5 %.

Elever med uddannelsesaftale efter lov om erhvervsuddannelser hører under Ferieloven. Se §9 om særlige regler for elever.

Der gives mindst en fridag pr. uge (i weekenden).

Prøvetid.

Landmænd og praktikanter har en prøvetid på en måned. I prøveperioden kan både praktikant og værtsfamilie opsige ansættelsesforholdet med 14 dages varsel. I tilfælde af opsigelse skal underrettes øjeblikkelig (samme dag).Begrundes ophøret med praktikantens dokumenterede mangel på sprogkundskab eller praktiske færdigheder, kan værtsfamiliens gebyr i visse tilfælde refunderes. Opsigelsesvarsel:
a. Inden for de første 4 ugers beskæftigelse er der et gensidigt opsigel-sesvarsel fra dag til dag.
b. Efter 4 ugers uafbrudt beskæftigelse er der et opsigelsesvarsel på 1 uge fra arbejdsgiverside og 3 arbejdsdage fra arbejderside.
c. Efter 1 års beskæftigelse er opsigelsesvarslet fra arbejdsgiverside 1 måned og 14 dage fra arbejderside.
d. Efter 5 års beskæftigelse er opsigelsesvarslet fra arbejdsgiverside 2 måneder og 14 dage fra arbejderside.

Forsikring.

Værtsfamilien skal have en lovpligtig ulykkesforsikring, som dækker praktikanten i arbejdstiden. Værtsfamilien har ligeledes pligt til at have en forsikring, som dækker tyveri og skader på praktikantens indbo, når logi er en del af lønnen.

Godkendelse af praktiksted.

Man skal også have godkendelse af praktikplads til udenlandske praktikanter, som kan fås hos den Faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug., Torsøvej 7 – 8240 Risskov – Tlf.: 87 40 34 40 – Fax: 87 40 34 34 – E-mail: hh@jordbruget.dk

Kørsel med udenlandske nummerplader!

Bekendtgørelse om benyttelse af udenlandske køretøjer

 i Danmark

Kapitel 6

Kørsel i Danmark med udenlandske køretøjer

Fremtidig bopæl tages i Danmark

§ 16. Hvis ejeren (brugeren) af et fra udlandet indført køretøj, der er registreringspligtigt efter § 1 i bekendtgørelse om registrering af køretøjer m.v. (registreringsbekendtgørelsen), ved indrejsen tager bopæl her i landet, skal køretøjet registreres eller samtlige dets nummerplader afleveres til politiet inden 14 dage, efter at det er indført. Hvis ejeren (brugeren) på tidspunktet for køretøjets indførsel har bopæl her i landet, skal køretøjet straks registreres, eller nummerpladerne afleveres ved indførslen, jf. dog stk. 3. Med bopæl sidestilles, at den pågældende har opholdt sig her i landet i 1 år, eller, hvis han har opholdt sig her i afbrudte perioder, at han inden for de sidste 24 måneder eller derunder har været her i landet i tilsammen 365 dage.

Stk. 2. Hvis en ejer (bruger), der ikke har bopæl her i landet, tager bopæl her i landet efter, at køretøjet er indført, eller hvis køretøjet overgår fra ham til en ejer (bruger), der har bopæl her i landet, skal køretøjet registreres eller nummerpladerne afleveres til politiet inden 14 dage derefter. Stk. 1, 3. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Hvis en person med bopæl her i landet ønsker at benytte et motorkøretøj, der for en tidsbegrænset periode er leaset hos en virksomhed eller fast driftssted i udlandet, til kørsel her i landet, skal motorkøretøjet registreres inden 14 dage, efter det er indført. Det er en forudsætning, at leasingen er i overensstemmelse med de krav, der stilles af de statslige told- og skattemyndigheder, for at de kan meddele tilladelse til, at der betales afgift af motorkøretøjet efter de særlige regler herom, jf. § 19, stk. 3.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=22318#K6

Fra udenlandsk til dansk kørekort

Hvis du har fået sædvanlig bopæl i Danmark, (mindst 185 dage inden for et kalenderår)* og har et kørekort udstedt i et land uden for EU, skal du inden 14 dage ombytte dit udenlandske kørekort til et dansk, hvis du fortsat ønsker at køre bil i Danmark.

bemaerk_koerekort

Du skal henvende dig i et borgerservicecenter i en af landets kommuner for at få ombyttet dit udenlandske kørekort til et dansk kørekort.

Du skal medbringe:

En lægeattest, som er udstedt af din egen læge

Et fotografi (farve eller s/h):
Der er kommet nye krav til billedet.

Billedet skal bl.a. være taget lige forfra, og andre detaljer skal være på plads, før kommunen kan godkende et billede til kørekortet. Se alle krav til billedet illustreret med billedeksempler her (pdf).

Dit kørekort

Gyldigt pas

Hvis du ikke er dansk eller nordisk statsborger, skal du medbringe gyldig opholdstilladelse (eller opholdsbevis, hvis du er EU-borger)

Du skal medbringe en oversættelse af dit kørekort, hvis dit kørekort ikke er udstedt med latinske bogstaver, eller hvis det ikke findes i en oversættelse til tysk, engelsk eller fransk. Oversættelsen skal være udstedt af en translatør eller en af Rigspolitiet godkendt oversætter.

Hvis du ikke har et gyldigt pas, skal du medbringe din originale dåbs-, navne- eller fødselsattest samt billedlegitimation.

Kontrollerende køreprøve
Ombytningen af et udenlandsk kørekort til et dansk kørekort kræver, at man skal op til en kontrollerende køreprøve (teori- og praktisk prøve).

Med virkning fra 1. maj 2007 skal der dog ikke aflægges kontrollerende køreprøve ved ombytning af kørekort udstedt i Rusland, Japan, Republikken Korea (Sydkorea) eller Schweiz. Se bekendtgørelse nr. 360 af 19. april 2007.

* https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=2405#K1

Kilde: http://www.politi.dk/da/borgerservice/korekort/udenlandsk_koerekort